OKEI fungerer som et HMS-system for barn, brukt av voksne

Programmet er brukervennlig og sikrer en tryggere og mer systematisk måte å håndtere bekymringer for barn eller ungdom man mistenker kan slite med mobbing eller ulike former for omsorgssvikt.

Hva kan du reagere på?

Mobbing

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer” 
- D. Olweus

Omsorgssvikt

Med omsorgssvikt mener vi at barn eller ungdom har foresatte eller andre omsorgspersoner som påfører dem fysisk eller psykisk skade eller forsømmer dem så alvorlig at den fysiske og/eller psykiske helsen og utviklingen deres er i fare.

Hva kan OKEI hjelpe med?

Oppdage

Oppdage faresignaler på at barn og ungdom ikke har det bra.

Kartlegge

Kartlegging av problemet eller bekymringen.

Etablere

Etablere rett tiltak til rett tid.

Iverksette

Iverksette tiltak.