Mobbing

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer” 
- D. Olweus

Med den nye mobbeloven er det alltid barnets opplevelse som skal stå i sentrum. Det betyr at det ikke spiller noen rolle om rektor eller skolen mener at noe ikke er "ondskapsfullt" ment, eller at skolen ikke har et mobbeproblem. Har ikke barnet det bra på skolen og føler seg trakassert, mobbet eller utestengt, er det det som gjelder. Skolen har da en plikt til å følge opp.

Mange typer mobbing

Ikke all mobbing er synlig. Det har vært mye fokus på den fysiske mobbingen, fordi den er synlig og ofte etterlater fysiske bevis. Bemerkninger, blikk og kroppsspråk er vanskeligere for andre å plukke opp, og dermed også vanskeligere å bevise. Dette blir en dobbel belastning for offeret. Det blir vanskelig å sette ord på situasjonen, eller man opplever å ikke bli trodd.

Tre viktige kjennetegn:

 • Trakassering.
 • Det pågår over tid.
 • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk. 

Digital mobbing

Digital mobbing har ikke tatt over arenaen for plaging og mobbing. Det er relativt lavfrekvent ifølge både nasjonale og internasjonale studier. Ca. 85 til 90 prosent av barn som oppgir at de blir mobbet digitalt, oppgir også at de blir mobbet tradisjonelt. Digitale medier fører dermed ikke til veldig mange flere ofre, men til at noen av barna får dobbelt opp. Derfor må vi ikke glemme alvoret for de som blir utsatt.

(André Baraldsnes, Uni Helse, Bergen)

Holdninger til mobbing

Utallige studier viser at mobbing kan skape livsvarige problemer for offeret. Det er viktig å ta mobbing på alvor og ikke avfeie problemet. Tidligere hadde samfunnet en innstilling om at mobbing var en vanlig del av barndommen, og man blandet seg helst ikke inn. 

Selv om dette har endret seg, er det stor forskjell på hva folk tror de ville gjort i en mobbesituasjon, og det de faktisk gjør. Så godt som alle (også de som mobber) mener at mobbing er galt, og at de ville ha grepet inn dersom de så at noen ble mobbet. Studier viser imidlertid at i praksis er det svært få som griper inn ved mobbing.

Elever

 • Hva kan du som elev gjøre når du mistenker at noen blir mobbet?

  Hvis du ser at en av de andre elevene i klassen blir utsatt for mobbing, utestengning eller er uten venner og har det vondt, kan du melde fra til læreren deres eller rektor ved skolen. De er pliktig til å undersøke saken og hjelpe eleven. De skal ikke bruke deg og meldingen din sånn at den blir kjent for andre på skolen, dersom du er bekymret for det.

  Rent praktisk kan du sørge for at den du er bekymret for, blir invitert med på bursdagsfester og andre sosiale aktiviteter. Enten inviterer du alle guttene eller jentene i klassen, eller hele klassen. Men sørg for ikke bare å invitere en liten klikk. Det er en veldig nøytral ting å gjøre, og du sørger for at alle er med og at det ikke er avhengig av hvem som er "kule" eller ikke.

  Si fra når du ikke synes det er greit at noen blir baktalt. Du trenger ikke å forklare mer. Bare gjenta det.

  Vær hyggelig mot den eleven som blir utsatt for utfrysning eller mobbing. Bare vær en god venn.

Foreldre

 • Hva kan du som forelder gjøre for å forebygge mobbing

  Som forelder kan du forsikre deg om at skolen har en plan for hvordan den skal sørge for at alle elevene trives på skolen og har et godt skolemiljø. Skolen er pliktig til å ha en skriftlig plan for dette, og for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing.

  Det er også verdifullt å bygge vennskap med andre foreldre. Dere kan i fellesskap sørge for at ingen av barna i klassen blir ekskludert fra bursdagsfester og andre sosiale aktiviteter. Noen ganger vil man kanskje bare invitere alle jentene eller alle guttene, men det er viktig at ingen da blir holdt utenfor, og at ikke bare de barnet ditt leker mest med, blir invitert. Om det er vanskelig å ha plass til alle, kan dere forhøre dere med barnehagen, skolen eller SFO om det er mulig å låne lokaler.

  Dere kan også gå sammen om å sørge for at barn blir fulgt til og fra skolen. Sørg for at ingen barn blir overlatt til seg selv etter skoletid.

  Hvis du som forelder kjenner foreldrene til de andre barna i klassen, er det lettere å ta opp vanskelige spørsmål om mobbing og utestenging, uten at det blir truende og farlig. Enten det skjer privat eller i et foreldremøte.

  Ta det på alvor om en av de andre foreldrene mener at et barn blir utestengt eller mobbet. Og ta det også på alvor om noen av de andre foreldrene mener at ditt barn ikke oppfører seg godt mot andre barn i klassen. Det er en fordel for både ditt barn og andres barn om slike situasjoner blir løst tidlig og før noen av barna tar skade av det.

Hva kan OKEI hjelpe med?

Oppdage

Oppdage faresignaler på at barn og ungdom ikke har det bra.

Kartlegge

Kartlegging av problemet eller bekymringen.

Etablere

Etablere rett tiltak til rett tid.

Iverksette

Iverksette tiltak.