Mobbing

 • Jeg vet om et barn som blir mobbet på skolen. Hva gjør jeg?

  "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-2. Det betyr også at skolen skal oppleves som et trygt sted for alle elever som går der, og at de ansatte ved skolen har en særlig plikt til å gripe inn når en elev ikke opplever skolehverdagen slik.

  Okei er ikke åpent for enkeltpersoner, men vi anbefaler at du følger lenken nedenfor til Utdanningsdirektoratets ressursside. Der kan du lese om regelverk og hvordan skolen skal håndtere en mobbesak.

  Det er viktig at du som voksen reagerer når du blir kjent med at et barn blir mobbet, selv om det ikke er ditt eget barn. Ikke alle foreldre er like ressurssterke, eller de vet ikke hva som foregår. Du bør snakke med foreldrene. I mange tilfeller vil det være nok til at de selv varsler rektor. Om du er bekymret for at det ikke skjer, kan du selv varsle rektor ved barnets skole, som da har plikt til å undersøke saken og sette inn tiltak for å løse situasjonen for barnet. Skolen er forpliktet til å handle når den blir gjort kjent med at et barn ikke har det godt i skolehverdagen.

  Her finner du utfyllende informasjon:

  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/guide-til-skoleforeldre-med-barn-som-ikke-har-det-bra-pa-skolen/

  Kilde: Udir.no

 • Jeg er forelder til et barn som blir mobbet. Hva kan jeg gjøre?

  "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Dette følger av opplæringsloven § 9a-2. Det betyr også at skolen skal oppleves som et trygt sted for alle elever som går der, og at de ansatte ved skolen har en særlig plikt til å gripe inn når en elev ikke opplever skolehverdagen slik.

  Okei er ikke åpent for enkeltpersoner, men vi anbefaler at du følger lenken nedenfor til Utdanningsdirektoratets ressursside. Der kan du lese om regelverk og hvordan skolen skal håndtere en mobbesak. Du får også vite hva du som forelder kan gjøre for å ivareta barnets rettigheter overfor skolen.

  Som forelder til et barn som blir mobbet, er det viktig at du varsler rektor ved skolen. Rektor har plikt til straks å sette i gang tiltak og informere deg som forelder om hva som har blitt gjort og skal gjøres, samt når de ulike tiltakene skal iverksettes. En melding fra en forelder om et barn som blir mobbet, utløser skolens plikt til å handle.

  Om du ikke opplever at skolen griper fatt i saken på forsvarlig vis, kan du varsle fylkesmannen direkte etter at det har gått minst en uke siden du varslet rektor.

  Her finner du utfyllende informasjon:

  https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

  Kilde: Udir.no

 • Jeg har et barn som mobber andre! Hva gjør jeg?

  Når en enten oppdager selv eller får beskjed om at ens eget barn krenker andre, kan det være vanskelig å forstå og å takle. Det er lett å gå i forsvarsposisjon, men det er viktig å beholde roen og holde hodet kaldt. Barnet/ungdommen kan lukke seg helt om du blir sint. Husk å si takk til den som eventuelt gir deg beskjed.

  Snakk med barnet og fortell hva du har oppdaget eller hva andre har fortalt deg. Unngå lange avhør, men la barnet fortelle sin del av historien. Det skal ikke være beskyldninger og for mye følelser, men vær rolig og tydelig, og oppfordre barnet/ungdommen til å fortelle sannheten. La barnet føle seg ansvarlig for det som har skjedd, uten at du gir barnet skyldfølelse. Prøv også å forklare hvordan det mobbede barnet har det.

  Det er viktig at barnet får en veldig tydelig beskjed om at dette er uakseptabelt, men ikke kom med pekefingeren. Du må hjelpe barnet til å gjøre ting annerledes, slik at en slik negativ oppførsel ikke fortsetter.

  Husk at det er viktig at voksne er rollemodeller og gode forbilder for barna, og det er vår jobb å lære barna hvordan de skal være mot hverandre. Barnet trenger voksne som kan hjelpe til å endre atferden.

  Vær tydelig på at dersom mobbingen ikke opphører, vil det få konsekvenser.

 • Hva kan jeg forvente av skolen, barnehagen e.l. når jeg har et barn som mobber andre?

  Forebygging av mobbing må jobbes med både hjemme og på skolen. Foreldre og ansatte ved skolen, barnehagen e.l. må være delaktige i dette arbeidet. Samtaler og god dialog mellom disse, også uten at barna er til stede, er avgjørende for at det skal kunne settes inn tiltak umiddelbart. Barnet/ungdommen som mobber, må også tas på alvor.

  Ta kontakt med skolen, barnehagen e.l., og vær åpen om hvordan situasjonen er. Helsesøster kan også være til hjelp.

  I samarbeid med skolen, barnehagen o.l. må dere komme frem til tiltak for barnet. Barnet kan gjerne være delaktig i utarbeidelse av konsekvenser dersom mobbingen ikke stanser.

  Vis at du ønsker å samarbeide og finne en løsning som er til det beste både for barnet ditt og for barnet som er blitt mobbet.

 • Jeg tror et barn / en ungdom mobber andre. Hva gjør jeg?

  Dessverre kan alle typer barn/ungdommer utøve krenkende atferd overfor andre. Krenkende atferd gjentatte ganger over tid går under definisjonen mobbing. De som utfører mobbeatferd, kan være populære ledertyper som ofte er høyt på rangstigen i skolegården, eller de kan ha dårlig sosial forståelse og streve med å ta initiativ overfor andre. Det er også vanlig at mobberne ikke forstår at de mobber, og i andre tilfeller kan det være at de ikke tør noe annet i frykt for å bli utestengt, straffet eller mobbet selv.

  Derfor er det viktig at voksne må være observante og oppmerksomme på barns/ungdommers atferd.

  Informer barnet/ungdommen som mobber om at du vil ta kontakt med foreldrene og fortelle hva du har sett. Dersom foreldrenes reaksjon kan sette barnet/ungdommen i fare, bør du vurdere å kontakte andre i barnets nettverk.

  Tegn på at barn/ungdom mobber andre

  • Hun/han velger hvem som får være med i leken, i bursdagsselskap eller på laget
  • Hun/han er veldig aktiv i å styre leken, lage regler og organisere.
  • Hun/han latterliggjør, krenker, skader eller håner andre barn/ungdommer.
  • Hun/han har stor innflytelse på hva andre skal gjøre eller hvem de har lov til å invitere i selskap eller være sammen med på fritiden.

  Voksne har alle et ansvar og må tørre å snakke om det de ser. De må være til stede for barnet som mobber, slik at det uheldige mønsteret brytes. Vi har alle et ansvar for at alle barn skal ha en god oppvekst og trygg hverdag.