Om OKEI - et HMS-system for barn

OKEI fungerer som et HMS-system for barn, brukt av voksne. Det er et elektronisk, skybasert verktøy som ansatte ved skoler og barnehager kan bruke for å få hjelp til bedre å vurdere bekymringer de har for barn de jobber med.

Ved hjelp av et spørsmålssett utarbeidet i tett samarbeid med fagfolk ledes brukeren frem til råd og en handlingsplan for hvordan den konkrete situasjonen bør håndteres. Programmet er brukervennlig og sikrer en tryggere og mer systematisk måte å håndtere bekymringer for barn eller ungdom man mistenker kan slite med mobbing eller ulike former for omsorgssvikt. Med andre ord: OKEI er et uvurderlig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med barn.

Hvordan fungerer OKEI?

Fargekoder

Spørreskjemaet analyseres elektronisk etter utfylling og hjelper den voksne å vurdere alvorlighetsgraden i en bekymring han eller hun har for et barn eller en ungdom. Det gis ulike fargekoder etter alvorlighetsgrad, og tilpassede råd til videre fremgangsmåte, med klart definerte mål, ansvarsfordeling og tidsfrister. Spørreskjemaet danner grunnlaget for konkrete prosedyrer i enkeltsaker, enten problemene handler om modding, overgrep eller omsorgssvikt. Samtidig knyttes de ulike aktørene som skal være involvert i en bekymringssak sammen og gis klart definerte roller i saksgangen.

Brukeren av OKEI kan også klikke seg frem til ressurser, prosedyrer og intuitive skjemaer tilpasset tema og alvorlighetsgrad. Systemet er inspirert av medisinsk indeks.

Hva kan du reagere på?

Mobbing

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer” 
- D. Olweus

Omsorgssvikt

Med omsorgssvikt mener vi at barn eller ungdom har foresatte eller andre omsorgspersoner som påfører dem fysisk eller psykisk skade eller forsømmer dem så alvorlig at den fysiske og/eller psykiske helsen og utviklingen deres er i fare.

Hva kan OKEI hjelpe med?

Oppdage

Oppdage faresignaler på at barn og ungdom ikke har det bra.

Kartlegge

Kartlegging av problemet eller bekymringen.

Etablere

Etablere rett tiltak til rett tid.

Iverksette

Iverksette tiltak.