Omsorgssvikt

Med omsorgssvikt mener vi at barn eller ungdom har foresatte eller andre omsorgspersoner som påfører dem fysisk eller psykisk skade eller forsømmer dem så alvorlig at den fysiske og/eller psykiske helsen og utviklingen deres er i fare.

Omsorgssvikt kan arte seg forskjellig, og det skilles ofte mellom fire typer av overgrep:

  • Vanskjøtsel (forsømmelse)

  • Psykiske overgrep

  • Seksuelle overgrep

  • Fysiske overgrep

 

I Okei er kartleggingsdelen av systemet satt sammen av påstander som omfatter alle fire typene omsorgssvikt. Dette er gjort fordi «symptomene» barnet viser, ofte ikke kan utelukke den ene eller andre formen for omsorgssvikt. Det kan også hende at barnet eller ungdommen er utsatt for flere typer samtidig.

 

Vanskjøtsel

Vanskjøtsel er når barnet ikke får det nødvendige stellet og den omsorgen det trenger, enten praktisk eller emosjonelt, slik at barnets helse og velferd settes på spill. Det kan blant annet handle om manglende helseomsorg, at barnet ikke får nok mat eller er skikkelig kledd, eller at barnet stadig er overlatt til seg selv uten tilfredsstillende pass. I ekstreme tilfeller kan vanskjøtsel sette barnets liv i fare. 

 

Psykiske overgrep

Psykiske overgrep går hånd i hånd med alle de tre andre typene omsorgssvikt, men kan også opptre alene. Psykiske overgrep er når foreldrene/omsorgspersonene skaper et hjemmemiljø hvor barnet stadig får inntrykk av at det ikke er bra nok eller elsket, for eksempel gjennom utskjelling, gjentatte negative kommentarer og trusler. Å måtte være vitne til vold mellom voksne er også et psykisk overgrep. Overgrepene kan være knyttet til rus i hjemmet, men det trenger på ingen måte å være slik.

 

Seksuelle overgrep

Enhver seksuell aktivitet mellom voksne og barn er et overgrep, ettersom barnet ikke er modent til å gi samtykke eller forstå innholdet i eller rekkevidden av det han eller hun utsettes for. Seksuelle overgrep er basert på den voksnes behov og krenker barnets integritet. Men også eldre barn, for eksempel søsken, kan begå seksuelle overgrep mot yngre barn som er til skade for barnet. Seksuelle overgrep kan innebære alt fra blotting via beføling til samleie. Alle former for seksuelle overgrep mot barn er straffbare. 

 

Fysiske overgrep

Fysiske overgrep innebærer vold mot barnet. Volden kan ha mange former og alvorlighetsgrader, alt fra lugging og risting via fysisk avstraffelse og juling til i verste fall drapsforsøk og drap. Et fysisk overgrep er når en voksen påfører barnet smerte eller fysisk skade. Både omskjæring av jentebarn og det å bevisst påføre barn sykdom eller fremkalle symptomer på sykdom faller under definisjonen av fysiske overgrep.

 

Holdninger til omsorgssvikt

Holdningene til omsorgssvikt har endret seg en god del de siste tiårene, både juridisk og i praksis. Der foreldrene før mer eller mindre hadde full råderett over barna, regnes nå barn i større grad som egne personer med selvstendige rettigheter og med et eget behov for beskyttelse fra omsorgssvikt i alle former. Det skyldes blant annet at omfattende forskning har avdekket at alle former for omsorgssvikt kan skade barnet psykisk og emosjonelt så vel som fysisk. Disse skadene kan i mange tilfeller komme til å følge barnet langt inn i voksen alder og noen ganger gi livslange plager.

 

Allikevel er det ikke alltid like lett å gripe inn. Altfor ofte ser vi at voksne som vet - eller burde vite - at noe er galt, vegrer seg for å slå alarm eller gripe inn.

Hva kan OKEI hjelpe med?

Oppdage

Oppdage faresignaler på at barn og ungdom ikke har det bra.

Kartlegge

Kartlegging av problemet eller bekymringen.

Etablere

Etablere rett tiltak til rett tid.

Iverksette

Iverksette tiltak.